Cách nhận điểm thưởng miễn phí

Cách nhận điểm thưởng miễn phí tại Đồ Chơi Di Động .com

  • Đăng kí tài khoản mới: 5 điểm
  • Đăng kí nhận thư thông báo: 5 điểm
  • Đơn hàng đầu tiên: 10 điểm
  • Đánh giá sản phẩm: 1 điểm/lần (tối đa 10 lần)

Mỗi điểm tương ứng với 1000đ. Bạn có thể dùng để trừ vào tiền đặt hàng sau khi được cộng điểm vào tài khoản. Xem cách sử dụng tại đây